Mars IPNU Lengkap Lirik + MP3 + Notasi

background piano
Mars IPNU Lengkap Lirik + MP3 + Notasi

MARS IPNU

Syair: Drs. Siamuri Ws
Artistik: Dwi Purwanti

Wahai Pelajar Indonesia

Siapkanlah barisanmu

Bertekat bulat bersatu

Di bawah kibaran panji IPNU

Ayo hai Pelajar Islam yang setia

Kembangkanlah agamamu

Dalam Negara Indonesia

Tanah air yang ku cinta

Dengan berpedoman kita belajar

Berjuang serta bertakwa

Kita bina watak nusa dan bangsa

Tuk kejayaan masa depan

Bersatu Wahai Pelajar Islam jaya

Tunaikanlah kewajiban yang mulia

Ayo maju pantang mundur

Dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan

Ayo maju pantang mundur

Pasti tercapai adil makmur

Baca Juga: Sejarah Kelahiran IPNU IPPNU

Mp3 Download

Mainkan Mars IPNU mp3 sekarang

atau

Notasi Nada MARS IPNU

Keterangan:
C – D – E – F – G – A – B (urutan nada)
C4 = Do Oktaf ke-empat
C#4 = Do Kres Oktaf ke-empat

A4     D5    D5    D5  F#5  D5    F#5  G5 A5

Wa – hai – Pela – jar – In – do – ne – si – a

F#5 G5   G5-F#5  E5     F#5  G5   B5     A5

Si – ap – ka – n – lah – ba – ri – san – mu

F#5   G5   F#5    E5    G5   F#5    E5    D5

Ber – te – kat – bu – lat – ber – sa – tu

F#5 E5      D5    C#5  B4   C#5    D5     E5   A5   A5

Di – ba – wah – ki – ba – ran – pan – ji – IP – NU

A4 D5   F#5    F#5    F#5   F#5 D5      F#5    G5   A5

A – yo  – hai – Pela – jar  – Is – lam – yang – se – tia

F#5      G5     G5-F#5 E5  F#5   G5   B5    A5

Kem – bang – kan – lah – a – ga – ma – mu

F#5  G5    F#5     E5 F#5 G5   F#5   E5   D5

Da – lam – Ne – ga – ra – In – do – ne – sia

F#5   E5    A5 B5   B5       A5  G#5  A5

Ta – nah – a – ir – yang – ku – cin – ta

A5     A5       G5    F#5   E5     D5     D5  D5    B4     A4

De – ngan – ber – pe – do – man – ki – ta – bela – jar

A4     D5    F#5   F#5 F#5-E D5    F#5   E5

Ber – ju –  ang  – ser – ta –  ber – tak – wa

E5  F#5 G5  F#5    G5  F#5    G5   A5   G5       F#5   G5

Ki –  ta – bi – na – wa – tak – nu – sa – dan – bang – sa

A5      A5   A5   B5   A5    G5   F#5   E5   D5

Tuk – ke – ja – ya – an – ma – sa – de – pan

D5     D5   G5   A5    B5      A5     G5   B5   A5     E5   D5

Ber – sa – tu – Wa – hai – Pela – jar – Is – lam – ja – ya

D5    E5     F#5    E5      A5      B5   B5      A5      G#5 A5

Tu – nai – kan – lah – kewa – ji – ban – yang – mu – lia

A5 A5    A5   D6    A5       A5       A5     C#6

A – yo – ma – ju – pan – tang – mun – dur

A5     A5        A5     B5     G5   F#5    E5 F#5   G5    A5    E5     D5

De – ngan – rah – mat – Tu – han – ki – ta – per – ju – ang – kan

A5 A5    A5   D6    A5       A5       A5     C#6

A – yo – ma – ju – pan – tang – mun – dur

A5    A5   A5     B5  G5   G5 F#5    E5       D5

Pas – ti – ter – ca – pai – a – dil – mak – mur

BACA JUGA:

Mars IPPNU Lirik+MP3+Notasi

Tinggalkan Komentar