Kitab Jima’u al-‘Ilmi – al-Imam asy-Syafii dan Link Download PDF

Kitab Jima’ al-‘Ilm (جماع العلم) bukanlah kitab yang membahas tentang hubungan seksualitas melainkan merupakan sebuah kitab yang membahas tentang ushul fiqh, yang disusun oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i (150-204 H). Beliau menyusun kitab ini di Mesir, setelah penulisan kitab al-Risalah al-Jadidah (iaitu kitab Risalah versi baru – setelah direvisi dari kitabnya yang lama).

Imam Asy-Syafii kerap berdebat dengan para ahli ilmu pada zamannya mengenai pokok-pokok ber-istidlaal (mencari dalil hukum) atau lebih tepatnya dalam beberapa masalah ushul fiqh. Kebanyakan pokok masalah yang diperdebatkan adalah penggalian hukum melalui hadits, kedudukan Ijma’ dan hakikat Ijma’, amr dan nahy,  dan semacamnya.

Dalam penyusunan kitab ini, al-Imam al-Syafi’i menggunakan kitab al-Risalah sebagai rujukannya, misalnya ia membantah orang-orang yang menolak menjadikan hadis Ahad sebagai dalilnya dengan mengatakan; “Apa yang kami sampaikan di sini dan di dalam al-Kitab (maksudnya al-Risalah) sebelum ada dalil-dalil yang membantah mereka dan orang-orang selain mereka”.

Kitab al-Risalah dan Kitab Jima’ al-‘Ilm mempunyai keterkaitan yang sangat kuat satu sama lain. Pasalnya, pembahasan yang umum dalam ar-Risalah dijelaskkan secara rinci dalam Jima’ul Ilmi, Sedangkan pembahasan yang telah rinci dalam ar-Risalah disinggung secara umum dalam Jima’u al-‘Ilmi.

Ada tiga tema pokok dalam kitab Jima’ al-‘Ilm, yaitu:

  1. Dengan menggunakan hadits ahad sebagai argumentasinya, Sunnah menjelaskan hukum Al-Qur’an dan posisi Sunnah yang menentangnya.
  2. Menjelaskan kedudukan Ijma’ yang dapat dijadikan dalil dalam syariat Islam.
  3. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh berbeda dalam fiqh.

Buku ini banyak memuat aplikasi permasalahan fiqh. Penulisannya menggunakan metode dialog dengan mengasumsikan aspek-aspek yang dipersengketakan dan mempertentangkan dalil-dalil yang paling mungkin terjadi dalam dialog ushul fiqh. Kitab ini merupakan salah satu karya paling berharga dalam bidang ushul fiqh.

Versi Cetakan Kitab Jima’u al-‘Ilmi

Berdasarkan beberapa cetakan paling awal, kitab Jima’ al-‘Ilm diterbitkan bersamaan dengan kitab al-Umm. Berikut beberapa versi cetak buku ini:

  • Kitab Jima’ al-‘Ilm yang diselesaikan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1940 M dan diterbitkan oleh Maktabah Ibnu Taymiyyah. Isinya (teks kitab dan teks tahqiq saja) berjumlah 128 halaman tidak termasuk halaman isi.
  • Kitab Jima’ al-‘Ilm yang terdapat dalam Mawsu’ah al-Imam al-Syafi’i, ( موسوعة الإمام الشافعى ) dicetak oleh Dar Qutaibah – isinya mencakup 70 halaman dan memuat 460 paragraf. Buku ini diverifikasi oleh Dr. Ahmad Badruddin Hassun. 
  • Kitab Jima’ al-‘Ilm yang diverifikasi oleh Muhammad Ahmad Abdul Aziz Zaidan dan dicetak oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah di Beirut pada tahun 1405 H/1985 M dengan ketebalan 100 halaman, termasuk halaman isinya.

Link Unduhan PDF

Kitab Jima’ al-‘Ilm yang telah diriwayatkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (dalam file pdf) dapat diunduh pada tombol berikut:

Kitab Jima’ al-‘Ilm Cetakan Dar al-Atsaar (dalam file pdf) dapat diunduh pada tombol berikut:

Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Komentar